کارهای نیک برای زندگی بهتر6- به خاطر داشته باش یک مشاجره کوچک ارتباطی بزرگ را ازدست ندهد.

7-  وقتی دانستی که خطاییمرتکب شدهای، گامهایی را پیاپیبرای جبران
 آن خطا بردار.

8-  بخشی از هر روز خود را به
 تنهایی گذران.

9-  چشمان خود را نسبت به
 تغییرات بگشا، اما ارزشهای خود را
بهسادگی در برابر آنها فرومگذار.

10-  به خاطر داشته باش که گاهسکوت بهترین پاسخ است.

11-  شرافتمندانه بزی؛ تا هرگاه بیشتر عمر کردی، با یادآوری
 زندگیخویش دوباره شادی را تجربه کنی.

12-  زیرساخت زندگی شما، وجود
جوی از محبت و عشق در محیط خانه و
خانواده است.

13-  در مواقعی که با محبوبخویش ماجرا میکنی و از او گلهداری،تنها به موضوعات کنونی بپرداز وسراغی از گلایههای قدیم نگیر.

14-   دانش خود را با دیگران در
میان بگذار. این تنها راه جاودانگی
است.

15-  با دنیا و زندگیِ زمینی برسر مهر باش.

16-  سالی یک بار به جایی برو کهتا کنون هرگز نرفتهای.

17-  بدان که بهترین ارتباط، آناست که عشق شما به هم، از نیاز شما
بههم سبقت گیرد.

18-  وقتی می خواهی موفقیت خودرا ارزیابی کنی، ببین چه چیز را از دستدادهای که چنین موفقیتی را به دست آوردهای.

19-  در عشق و آشپزی، جسورانه
دل را به دریا بزن.

دریایی زندگی کنید.....قلب

/ 1 نظر / 26 بازدید