پرواز عشق


سقوط و دوست دارم اگه صاف بیفتم زیر پات  

عاشق مردنم اگه جون بکنم پیشه چشات  

شکنجه رو میخوام اگه دلیلش قهره تو باشه  

گریه رو به جون میخرم تا خنده سهمه تو باشه

/ 0 نظر / 7 بازدید