تقدیمی به ........ ...

 به عشقتون تقدیم کنید

                                 عشقم بی انتهایی .....

/ 5 نظر / 33 بازدید
سبآ

´´´´´´´´´¶¶ ´´سلام´´´¶¶¶ ¶¶¶´´´´´¶¶´¶ ´¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶ ´´´¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ´´´´´¶¶´¶¶´´´´¶¶¶¶ ´´´´¶¶´´´´´¶¶¶ ´´´¶¶´¶¶¶¶´´¶ ´´¶¶¶¶¶´´¶¶´¶´´´´´´´´¶ ´¶¶´´´´´´´´¶¶¶´´´´´´¶¶ ´´´´´´´´´´´´¶¶´´

آتنا

تا شب و روز جهان آینده‌اند ------------- روزگارت روز و شب نوروز باد بدین شایستگی جشنی بدین بایستگی روزی --------- ملك را در جهان هر روز جشنی باد و نوروزی

آتنا

تا شب و روز جهان آینده‌اند ------------- روزگارت روز و شب نوروز باد بدین شایستگی جشنی بدین بایستگی روزی --------- ملك را در جهان هر روز جشنی باد و نوروزی

سارا

سسلام این وبت ازاون یکی بهتره اون یکی ازاین یکی! افرین بازم می گم ادامه بده همین جوری!!!

فاطمه

سلام وبت قشنگه خوشحالم میکنی به وبم سر بزنی