اگر آسمانه دلم رنگ مهتاب نیس

 

اگر آشیانه دلم رنگ آفتاب نیس

 

اگر نگاهم  راسخ  و  نافذ نیس

 

اگر تا بی کران دلم  ترس نیس

 

اگر توی چشمام حرفی ازعشق نیس

 

 

پس چرا این دل  بی تابی    میکنه

 

پس چرا اشگ دور چشم رقاصی میکنه

 

پس چرا گریه  خود نمایی   میکنه

 

پس چرا قلب بی حوصله ناله میکنه

 

پس چرا