خدایا :                 

به هر که دوست می داری بیاموز که عشق از زندگی کردن بهتر است

و به هر که دوست تر میداری بچشان که دوست داشتن ازعشق برتراست.