یادم نمیره برای رسیدن به تو

از خودم گذشتم

ارزش با تو بودنو میدونم

کاش لحظه های با تو بودن

مثله خط سفید جاده باشه

تکه تکه بشه اما تموم نشه