مثله نقاشی های دیوار،نقاشی نکنید

رنگ بسازین با دلتون عشقبازی کنین

ازکوچه های خالی عشق بسازید