بهاربیست                   www.bahar22.com

        سلام دوستان نازو یکی یدونم

          از تصاویرلذت ببرید

 

 

 

دلم میخواست زمان را به عقب برگردانم

نه برای اینکه کسانی که رفتند را برگردانم

می خواستم نگذارم که بیایند

که نبینم که می روند