ای مترسک
آنقدر دستهایت را باز نــکــــن
کسی تو را در آغوش نمیگیرد
ایــســتــادگــی هــمــیــشــه تــنــهــایــی مــیــاورد