زندگی  لذت   بودن   در کام عاشقی ست

زندگی وصف طبیعت در نگار کودکی ست

خجالت