کاش هر زوز، روز تولد باشه هی اینطوری بشه بخندیمخنده 

 

 

اگه از عشق میشه قصه نوشــــــــــــت

میشه ازعشــــــق تو گفــــــــــــــت

 میشه با ســــــــــــــتاره های چشم تو

 مشــــــــــــــرق نو،مغــــــــــــــرب نو برپا کرد

 میشه با برق چشات خورشید خاکســــــــــــــتر کرد

 آره اگه از عشق میشه قصه نوشــــــــــــــت

 میشه از عشق تو گفــــــــــــــت

 از تو نوشــــــــــــــت

 

خیلی دوست دارم عزیزم در قلبمی عشقمی