عشق یک جوشش کور است و پیوندی از سر نابینایی,

 

دوست داشتن پیوندی خوداگاه و از روی بصیرت روشن و زلال.

 

عشق در دریا غرق شدن است,

 

دوست داشتن در دریا شنا کردن.

 

عشق بینایی را میگیرد,

 

دوست داشتن بینایی میدهد.

 

 

عشق همواره با شک الوده است,

 

دوست داشتن سراپا یقین است و شک ناپذیر.