این خانه ی رویای من هست که برایت خواهم ساخت، ای.......
خانه ای خواهم ساخت

آسمانش آبی

باز باشد همه پنجره هایش به پذیرایی نور

ساحت باغچه اش پر زنسیم

حوض ماهی پر آب

قامت پاک درختانش سبز

وتو را خواهم خواند که در این خانه کنارم باشی

سینه آینه تصویرتورا می جوید

که در آیی چون نور

تو به این خانه بیا

در خیابان امید

کوچه باور سبز

نبش میدان صبوری

آن جا

خانه ای خواهی یافت

سر در خانه چراغی روشن

روی سکویش گلدان گلی

در دل خانه اجاقی دلگرم

با حضور تو در این خانه چه جشنی بر پاست

آسمان شب این خانه پر از چشمک و مهتاب و نسیم

ناودانش پر موسیقی آب

ای سر آغاز امید

تو بدین خانه درآ

من به دیدار تو می اندیشم

و به آرامش بودن با تو.

این شعر زیبا از جناب آقای کیوان شاهبداغی هست که خیلی وقته با شعرای ایشون آشنا هستم

واین شعر زیبا تقدیم به تو ای مهربانم ای......