این پیام فقط برای توست...

از اعماق وجودم فریاد میزنم :

                                       

                    دوستت دارم  عاشقتم عزیزم